O Městském bytovém podniku Lanškroun s.r.o.

Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o. byl založen v roce 2000 městem Lanškroun, které je zároveň 100% vlastníkem této společnosti. Vedeme účetnictví 21 Společenství vlastníků jednotek a na základě mandátních smluv zajišťujeme dodávku tepla a teplé užitkové vody na sídlišti U papíren a Dvorské Lány.

Stav k 1. 1. 2019
Počet bytů: 548
Počet obytných domů: 50 (72 popisných čísel)
Z toho:
1 + 0 39 bytů
2 + 0 45 bytů
3 + 0 3 byty
4 + 0 1 byt
1 + 1 143 bytů
2 + 1 280 bytů
3 + 1 36 bytů
4 + 1 1 byt

Hospodářská činnost města

Na základě mandátní smlouvy zajišťujeme správu a údržbu bytových domů v majetku města.

Servisní činnost

Technická oblast

Administrativa a správa

Tato činnost představuje jak úkoly ekonomického tak i správního charakteru, které vyplývají z mandátní smlouvy a spočívají ve správě majetku ve vlastnictví města a dále ve výkonu práv a povinností vyplývajících ze soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů k majetku města. Tato velmi členitá a poměrně rozsáhlá činnost představuje plnění úkolů jak ekonomického, tak i správního charakteru. V praxi to znamená vedení komplexního účetnictví hospodářské činnosti města a s tím spojené sestavování plánu práce na příslušný kalendářní rok a zároveň s tím související následné roční vyhodnocení plnění jednotlivých akcí. Dále je vedeno komplexní vedení účetnictví společnosti a jeho personální a mzdová agenda. S tím je spojeno i vedení rozsáhlé účetní agendy SVJ a vlastníků bytů, kteří nejsou sdruženi ve společenství. Na tyto agendy bezprostředně navazuje vyúčtování tepla, TUV, el. energie, vody a to jak pro vlastní nájemníky městských bytů, tak i bytů ve vlastnictví, včetně SBD, které provádí samo dílčí rozúčtování.

Velmi důležitou agendou spravovanou v naší společnosti je vedení agenda dlužníků. Na základě předpisů nájemného a služeb jsou sledovány jednotlivé platby na nájemném a službách. Dále je postupováno v souladu s právními předpisy, což v praxi znamená výzva k úhradě dluhu, popřípadě splátkový kalendář a výpověď z nájmu. Tím, že je vedena pravidelná a systematická kontrola nedoplatků a s tím spojená jednání s jednotlivými neplatiči, dostává se toto do širokého podvědomí zejména neplatičů.

Personální oblast

I přes široké spektrum specifických prací, které začínají výkopovými pracemi, úklidem sněhu, výměnami zařizovacích předmětů, opravami koupelen, se daří udržet stabilní počet pracovníků, kteří jsou ochotni vykonávat tuto náročnou práci, která v některých případech je za hranicí daných hygienických podmínek a závadnosti. Osvědčila se spolupráce s úřadem práce a to ve smyslu získávání pracovníků přidělených v rámci veřejných prací (úklidové a pomocné práce).

V současné době máme 20 zaměstnanců.

Je prováděn dohled nad kotelnami, Čechova 43, Kollárova 240, 242, Strážní 151, Masarykova 552 a 28.října sestávající se z pravidelných dohlídek, údržbových prací, atd.

Od roku 2008 do dubna 2019 byl jednatelem Městského bytového podniku Lanškroun s.r.o. JUDr. Milan Slezák.

Od května 2019 se stal jednatelem Městského bytového podniku Lanškroun, s.r.o. David Jirges.